مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینهٔ فعالیت مجلهٔ مطالعات ناتوانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله مطالعات ناتوانی، مجله‌ایست بین رشته‌ای با گستره جغرافیایی منطقه‌ای؛ این مجله ضمن تمرکز بر مسائل پزشکی ناتوانی ، از انتشار مطالعات سایر رشته‌های مرتبط نظیر جامعه‌شناسی، حقوق، علوم اجتماعی، روانشناسی، مشاوره، جغرافیا، معماری، مهندسی و ... که مرتبط با مباحث ناتوانی (و زمینه‌های وابسته نظیر مسائل رفاهی، فقر، تأمین اجتماعی و ... افراد دارای ناتوانی) باشد؛ استقبال می‌نماید. در این راستا تمامی روش‌های تحقیق مورد استفاده در علوم مربوطه پذیرفته خواهد بود. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب