مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر مسعود کریملو، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
دکتر سحرناز نجات، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر فریدون لایقی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
دکتر بیژن فروغ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر غلامرضا جندقی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر اصغر دادخواه، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
دکتر محمد کمالی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
مسعود غریب، مربی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب