مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- درباره نشریه
دربارهٔ مجلهٔ مطالعات ناتوانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجلهٔ مطالعات ناتوانی، یک مجلهٔ علمی‒پژوهشی با رویکرد بین‌رشته‌ای است. این مجله بر آن است تا مسائل مرتبط با افراد ناتوان (Disabled People) را به‌صورت کل‌نگرانه مورد بررسی قرار دهد.
دراین‌راستا مقالات مرتبط با ناتوانی از کلیهٔ رشته‌های مرتبط اعم از پزشکی، مهندسی و علوم انسانی نظیر جامعه‌شناسی، حقوق، علوم اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی کودکان استثنایی، مشاوره، جغرافیا، معماری، مهندسی پزشکی، رشته‌های توانبخشی، تخصص‌های پزشکی و ... مورد پذیرش خواهد بود.
مقالات در قالب‌های پژوهشی اصیل، مروری کامل، اپیدمیولوژیک، مروری کوتاه، مقالات کوتاه، مرور سیستماتیک، فراتحلیل، مناظره، و نامه‌به‌سردبیر قابل ارسال است.
این مجله از شمارهٔ چهارم به بعد، به‌صورت پیوسته منتشر می‌گردد.
این مجله در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکالر، ISC ، SID و Magiran نمایه می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب