مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله
راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به این‌که انتشار الکترونیک مقاله نیازمند اطلاعات کامل نویسندگان است؛ خواهشمند است این اطلاعات را طبق دستورالعمل موجود در فایل PDF زیر،  برای تمامی نویسندگان تکمیل نموده و در فایل مقاله درج نمایید.

فایل PDF راهنما را از اینجا بارگذاری کنید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.117.20.fa
برگشت به اصل مطلب